חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

אסיפה כללית ובחירות למוסדות העמותה 2020

ט’ באדר תש”ף

5 במרץ 2020

לכבוד

חברי עמותה

“מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל”

 

שלום רב,

הנדון: הודעה על אסיפה כללית ובחירות למוסדות העמותה

בהתאם לתקנון העמותה “מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל”, ביום שישי, ד’ בתמוז תש”ף ,26 ביוני 2020 תתכנס האסיפה הכללית של העמותה (בבית הספר החקלאי מקוה ישראל) בין השעות 08.30 – 13.00.

במסגרת אסיפה זו יתקיימו גם בחירות לחבר הנאמנים של העמותה, לוועד המנהל, ולוועדת ביקורת.

בחירות:

  1. ועדת הבחירות מונתה על ידי הוועד המנהל של העמותה בהתאם לתקנון ותהיה אחראית על ניהול הבחירות.
  2. חברי ועדת הבחירות שנבחרו הם: יוסף בר נתן – יו”ר, מיכאל גינזבורג, יפה סגל.
  3. בהתאם לתקנון, האסיפה הכללית תבחר:

40 חברים לחבר הנאמנים,

7  חברים לוועד המנהל (5 חברים  נוספים יבחרו על ידי חבר הנאמנים כאשר יתכנס לישיבתו הראשונה)*

3  חברים לוועדת ביקורת.

*תיקון,במכתב שנשלח בדואר ובדוא”ל חלה טעות

ציבור חברי העמותה מוזמן בזאת להגיש מועמדות להיבחר כחבר בחבר הנאמנים, כחבר בוועד המנהל או כחבר בוועדת הביקורת.

על פי החלטת ועדת הבחירות, היום הקובע לעניין הזכות לבחור* ולהיבחר לוועד המנהל, לחבר הנאמנים או לוועדת הביקורת נתונה לכל מי שהינו חבר עמותה ביום רביעי, כ”ב באדר תש”ף, 18.3.2020 (להלן: “המועד הקובע”).

*על פי תקנון העמותה, חבר יוכל לבחור למוסדות העמותה ובלבד שחלפו 3 חודשים מיום אישורו כחבר בעמותה.

 

הגשת מועמדות:

כל חבר עמותה במועד הקובע, המעוניין להגיש מועמדות להיבחר לאחד התפקידים הנ”ל, מתבקש לשלוח,

עד ולא יאוחר מיום שני, י”ב בניסן תש”ף, 6 באפריל 2020 בשעה 16:00 טופס מועמדות בנוסח המצ”ב

כשהוא חתום אל: משרדי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, לידי רויטל חפץ.

ניתן להעביר טופס המועמדות באמצעות: פקס:03-5034828, מס’ פקס נוסף 15335086625 או בדואר: מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, (לידי רויטל חפץ) בית הספר החקלאי מקוה ישראל 5891000 או באמצעות הדוא”ל revital@shimur.org.il

חבר עמותה יכול להציע מועמד אחר, מלבדו, בתנאי שהמועמד הינו חבר עמותה במועד הקובע ולטופס ההגשה יצורף אישור בכתב מהמועמד להגשת מועמדותו.

למען הסר ספק, טפסים שיגיעו למועצה לאחר יום שני, י”ב בניסן תש”ף, 6 באפריל 2020 בשעה  16:00 ייפסלו.

אחריות המועמד לוודא, כי הטופס שהועבר בפקס ו/או בכל אמצעי אחר התקבל. (טלפון לברורים: 03-5086625). מועמדות שתוגש בדוא”ל תיענה באישור בדוא”ל על קבלתה. האחריות לוודא כי נתקבל אישור מוטלת על מגיש המועמדות בלבד.

רשימות המועמדים יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה (www.shimur.org.il )עד ליום חמישי, ו’ באייר תש”ף, 30 באפריל 2020. כל חבר רשאי לבדוק בטלפון הנ”ל אם שמו נכלל בספר הבוחרים.

ערעורים על אי קבלת מועמדות או על אי הכללה בספר הבוחרים יוגשו לוועדת הבחירות באמצעות רויטל חפץ עד ליום ראשון, ט”ז באייר תש”ף, 10 במאי 2020 באחת הדרכים שנזכרו לעיל להגשת המועמדות.

נבקש את החברים להגיע לאסיפה הכללית ביום שישי, ד’ בתמוז תש”ף, 26 ביוני 2020 בבית הספר החקלאי מקוה ישראל, כשהם מצוידים בתעודה מזהה על מנת שיוכלו להצביע (תעודת זהות, דרכון או רישיון נהיגה תקפים  בהם מצוין מספר תעודת הזהות וקיימת תמונה).

הזמנה רשמית תשלח אל חברי העמותה לפני מועד האסיפה (בהתאם לתקנון העמותה).

 

בברכה

שלמה הלל                  אורי אור                       עמרי שלמון

נשיא                 יו”ר הוועד המנהל                  מנכ”ל

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

העתק:

חברי וועדת הבחירות