חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור הכנת סקר אתרי מורשת עבור מועצות אזוריות

עקב פניות רבות מהמועצות האזוריות הוחלט להאריך את מועד הגשת הטפסים ל”קול הקורא” עד ליום 31.5.2022.

עדכון והבהרה: אין צורך להגיש את מסמך הויתור על זכויות יוצרים. המסמך נועד לשלב ההתקשרות מול עורך הסקר בלבד.

 

‏כ”א אדר ב תשפ”ב

‏24 מרץ 2022

 

אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (ע”ר) קוראים למועצות אזוריות להגיש בקשה לעריכת סקר שימור בתחומן. הסקר ייערך בכל השטח המוניציפאלי של הרשות, כולל השטחים הפתוחים. סקר השימור ייערך ע”פ ההנחיות המצורפות ע”י עורכי סקרי שימור מומחים בתחום (יידרשו קורות חיים).

מטרת סקר השימור היא להוות רשימת מצאי של אתרים היסטוריים והאתרים המוצעים לשימור בתחום המוא”ז בכדי ליצור רשימת אתרים ראויים לשימור. הרשימה תשמש בהמשך בכדי לקדם את השימור הפיזי של האתרים, לייעד ולהשמיש את האתרים המתאימים לכך לצרכי ציבור, למינוף תיירות, חיזוק הזהות והגאווה המקומית וכן לקביעת האתרים לשימור בתכניות מתאר ותכניות מפורטות והטמעתם במערכת הגאוגרפית־תכנונית (GIS) של הרשות.

 

 1. תאריך אחרון להגשה: י”ד אייר תשפ”ב, 15.05.2022.
 2. הגופים הזכאים להגיש בקשה: כלל המועצות האזוריות העומדות בתנאי סעיף 4 להלן.
 3. תיאור הקול הקורא:

קול קורא בהובלת תכנית מורשת במשרד ירושלים ומורשת במסגרת מסלול תיעוד וסקרים של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

הסקר יבנה כחוברת וכרטיסים, עם כרטיס למתחם (קיבוץ, מושב, שכונה, אזור וכד’) וכרטיס נכס לכל אתר שזוהה. (כרטיס לדוגמה בקישור, Excel)

סקר אתרי מורשת במועצה אזורית יכלול:

א. רקע כללי על המועצה האזורית (בטקסט חופשי מלווה במפות ותצלומים):

 • סטטוטורי,
 • גיאוגרפי – היסטורי
 • תקציר הרקע הכללי מאורגן בכרטיס מתחם עם הערכה תרבותית כללית

ב. רקע ספציפי לכל יישוב/שכונה/אזור במוא”ז (בטקסט חופשי מלווה במפות ותצלומים):

 • סטטוטורי,
 • גיאוגרפי – היסטורי
 • תקציר הרקע הכללי מאורגן בכרטיס מתחם עם הערכה תרבותית כללית

ג. כרטיס לכל אתר שזוהה בתחומי היישוב/שכונה/אזור שיכלול מידע מהקטגוריות הבאות:

 • זיהוי הנכס ותיאור: כולל שם, מיקום כמו כתובת ונ”צ, סוג, שימושים בעבר ובהווה, סקירה היסטורית וכד’
 • נתונים קנייניים: כולל בעלי עניין וכד’
 • הערכה תרבותית: טקסט חופשי המפרט את ערכי הנכס וההקשרים שלו.
 • הערכת סיכונים: כולל מצב פיזי, איומים וכד’
 • שקלול והמלצות: המלצה לשימור וכד’

ד. סקירה של אתרים בשטחים הפתוחים עם כרטיס לכל מתחם / אתר שזוהה בדומה לסעיף ג’ לעיל.

ה. טבלת אקסל הכוללת את כל האתרים ונ.צ. שלהם (להעלאה למערכת הGIS של המוא”ז) ובנוסף קובץ GIS עם מיקום של כל האתרים.

4. תנאי סף:

א. מילוי כל השאלונים וצרוף כל המסמכים הנדרשים.

ב. המגיש הינו מועצה אזורית שטרם נערך בה סקר אתרים מפורט הכולל כרטיסים לכלל האתרים ואשר לא קיבלה עדיין השקעה תקציבית עבור סקר כנ”ל מאגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת או מהמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

ג. במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש בקשות עבור:

                 1. סקר מלא של כל האתרים המתוארכים בין 1700 ועד 1970 בתחומי המועצה האזורית.

                 2. הרחבה של סקר שנערך עבור תכנית מתאר כוללנית למועצה אזורית להכללת כל האתרים ברמת היישוב הבודד והשטחים הפתוחים
                     שאינם כלולים במשבצות היישובים וכן הכנת כרטיסי  אתר לכל האתרים.

* על הבקשה לסקר המוגשת במסגרת הקול הקורא להיות בשלה לקידום ולכלול מלבד כל השאלונים והמסמכים המפורטים בהמשך:

א. הצעות מחיר של עורכי סקר (נוסח עקרוני לבקשת הצעת מחיר רצ”ב)

ב. הגדרת וליווי רפרנט מטעם הרשות המקומית

5. קהל יעד:

מועצות אזוריות

6. מימון:

א. תינתן השקעה תקציבית בשיעור של עד 50% מהוצאות הסקר המאושרות

ב. הרשות צריכה להתחייב למימון יתרת העלות

ג. ניתן לבקש הקלות במסגרת ועדת חריגים

7. אופן הגשת הבקשה:

ההגשה לקול הקורא תתבצע דרך דוא”ל בפורמט PDF.

8. על הבקשה לכלול את הפרטים הבאים (קישור לשאלון למילוי):

א. פרטים על המועצה האזורית (ראש המועצה, ועדת שימור, מספר ח.פ.)

ב. רקע כללי על הרשות – מיקום בארץ, גודל האוכלוסייה, מספר היישובים (אם רלוונטי)

ג. שנת הקמה (עבור כל יישוב)

ד. רשימת אתרי המורשת הפעילים (קולטי קהל) בתחום הרשות

ה. רשימת שימור קיימת/טנטטיבית

ו. רשימת תכניות בניין עיר הכוללות אתרים לשימור

ז. האם מצויים אתרים היסטוריים ידועים בסיכון

ח. רפרנט לעניין הקול הקורא

9. על הבקשה לכלול את המסמכים הבאים:

ט. מסמך עם כל הפרטים המבוקשים בסעיף 8

י. מסמך התחייבות ראש/מהנדס/גזבר המועצה האזורית למימון יתרת העלות (נוסח מצ”ב)

יא. הצעות מחיר של עורכי סקרים בעלי ניסיון מוכח בסקרי אתרי מורשת (נוסח רצ”ב)

10. קריטריונים לבחינת הבקשות:

א. עמידה בתנאי הסף

ב. המדד החברתי כלכלי של המועצה האזורית

ג. מידת ההתייחסות הקיימת לשימור במועצה האזורית

11. ניתן להגיש בקשות בדוא”ל בפורמט PDF עד לתאריך י”ד אייר תשפ”ב 15.05.2022, עד השעה 23:59 

12. לפרטים ויצירת קשר:

דוא”ל: avner@shimur.org.il   טלפון: 03-5086631

הבקשות ייבחנו על ידי ועדה ציבורית שתמונה על ידי אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת, ותכלול נציג משרד ירושלים ומורשת, נציגי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, נציג מרכז המועצות האזוריות ונציג ציבור.

אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת והמועצה לשימור אתרים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או בעלת הניקוד הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

כל הזכויות במסמכים המוגשים במסגרת הקול קורא, שמורות לאגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת ולמועצה לשימור אתרי מורשת בלבד והם רשאים לעשות בהם כל שימוש.

 

בהצלחה,

אגף מורשת במשרד ירושלים ומורשת

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 

לחצו להורדת הנספח הרצוי:

נוסח קול קורא לעריכת סקר שימור מועצות אזוריות 2022

התחייבות מועצה אזורית להשתתפות בעלות הכנת הסקר

טופס ויתור על זכויות יוצרים

כרטיס אתר וורד

כרטיס אתר אקסל

נוסח פניה לקבלת הצעת מחיר – עריכת סקר שימור מועצה אזורית