חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

תנאי שימוש

באתר המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל 
(להלן – “האתר”)

גולש יקר,

אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”), המהווים הסכם בין המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ע.ר. 580330058 (להלן: “המועצה”) ובינך, באופן יסודי בטרם תגלוש באתר או תעשה שימוש כלשהו בשירותיו. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, והם נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה ורישום) יהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלוש באתר ואל תעשה שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת.

תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה. 

הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של הגולש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למועצה על פי כל דין. 

כללי

1. המועצה מפעילה את האתר אשר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות המועצה שכתובתו www.shimur.org. בתנאי שימוש אלה יפורש המונח “המועצה” – לרבות חברי העמותה, הוועד המנהל, עובדיה וכל מי מטעמה.

2. יתכן והשימוש בשירותים שונים באתר יהיו כרוכים בתשלום, וזאת כמצוין בגוף האתר ובסמוך לכל שירות בתשלום. תנאים שונים בקשר לתשלום, אשר עשויים להופיע בסמוך לשירות כאמור, מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

3. האמור בהקדמה הנו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. 

4. כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות. 

5. בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:
5.1. “גולש”/”גולשים”- כל אדם הגולש באתר. 
5.2. “מצטרף” – גולש (כהגדרתו לפי סעיף 5.1) אשר מילא את פרטיו בטופס ההרשמה (להלן: “טופס הצטרפות”)
5.3. “תוכן” או “תכנים” – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל הודעה, תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.

תנאים כלליים וזכויות בתוכן

6. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכנות ובתוכן המאוחסן בו, ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר שייכות למועצה ו/או לגופים הקשורים עמה, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרות. 

7. המועצה ו/או הגופים הקשורים עמה, לפי העניין, יהיו רשאים לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ”ל או בחלק ממנו. 

8. השימוש באתר מהווה ויתור ו/או המחאה – לפי העניין –  מצד הגולש של כל זכויותיו, ובכלל זה זכויות יוצרים (כולל הזכות המוסרית) בקשר לתכנים – אם וככל שיש לו זכויות כאלה – והכל לטובתה של המועצה. 

9. המועצה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, תוכן, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המועצה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפתה או היה ביכולתה לצפות נזקים אלה.

10. המועצה רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש או חלקם בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יתפרסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם. 

11. המועצה תוכל להציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו. 

הצהרות והתחייבויות הגולש

12. הגולש באתר מצהיר ומתחייב כדלקמן: 
12.1. כי יציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושו באתר. 
12.2. כי כל מידע שימסור לשם הצטרפות למועצה ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי, וכל מידע שיועלה על ידו יהיה נכון, מדויק, תואם את המציאות ואינו מטעה.
12.3. כי הוא לבדו יהיו אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג’ כתוצאה מהסתמכות על התכנים המוצגים באתר ו/או באמצעותו, וכי ידוע לו כי המועצה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המועצה ו/או מי מטעמה צפו או יכולים היו לצפות את הנזק מראש. 
12.4. כי ידוע לו שהפרטים האישיים שיימסרו על ידו, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. 
12.5. כי ידוע לו שהמועצה אינה מספקת כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט. 
12.6. שלא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמועצה. 
12.7. שלא לשלוח ו/או להתקין ו/או “להעלות” לאתר ו/או באמצעותו מידע שאינו רשאי להעלותו על פי דין או חוזה, כגון מידע פוגע ו/או גנוב ו/או מידע שהעברתו אינה עולה בקנה אחד עם תקנת הציבור ו/או מהווה עבירה על החוק, לרבות בשל הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים, סימני מסחרי, דיני הפרטיות ודיני איסור לשון הרע. 
12.8. שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר. 
12.9. כי כל שימוש, שינוי, “הורדה” או הדפסה של תכנים מהאתר וכל קישור (link) אל האתר ו/או אל חלקיו יעשו בכפוף להסכמה מראש ובכתב של המועצה, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, והכל אלא אם נקבע במפורש אחרת. 
12.10. לפצות ו/או לשפות מיד עם דרישה ראשונה את המועצה ו/או כל גורם שתכנים השייכים לו נכללים באתר וכן כל בעל רישיון ו/או בעל זכויות אחרות באתר בגין כל נזק שיגרם להם עקב הפרת תנאי השימוש. במידה והמועצה תתבע לדין בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי גולש ו/או מנוי, היא שומרת על זכותה לנהל את ההגנה בעצמה בהליכים שינקטו כנגדה, והגולש ו/או המנוי מתחייב לשתף פעולה עם המועצה בכל הליך משפטי כאמור. 

הגנת הפרטיות

13. המועצה מתחייבת שהפרטים האישיים שיימסרו על ידי הגולש ו/או המצטרף יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין. 

14. המועצה מתחייבת שלא למסור את פרטיו האישים של גולש ו/או מצטרף לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל.

15. במידה וחשיפת הפרטים תידרש על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין ו/או צו בית משפט ו/או במסגרת הליכים משפטיים אשר מתנהלים כנגד המועצה, תחשוף המועצה את פרטיו האישים של הגולש ו/או המצטרף הרלוונטי לעניין. זאת, תוך שמירה על פרטיותו של הגולש ו/או המצטרף ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין ובכפוף לכל דין.

16. המועצה רשאית לשלוח לגולש ו/או למצטרף שמסר את כתובת דואר האלקטרוני מידע פרסומי, זאת ללא חשיפת פרטיו לגוף המפרסם. 

טיולים

17. במידה שבאתר יופיעו תיאורי טיולים ומסלולי טיול, למען הסר ספק – המידע שיינתן באתר בעניין הטיולים הוא כללי. אין להסתמך על מידע זה בלבד לצורך הוצאה לפועל של טיולי שטח ו/או עריכת טיולים בשטחים שאינם מסומנים ו/או סלולים.

18. אין לראות במידע המופיע באתר בנושא הטיולים יותר מהצעה או המלצה כלליות בלבד.

19. מספר המשתתפים בכל טיול הינו מוגבל; המועצה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לרשום לטיול גולשים המעוניינים להירשם לטיול כאשר מספר המטיילים גדול מהמכסה שהוקצתה לאותו טיול.

20. למען הסר ספק, רישום לטיול הינו בשיטת “כל הקודם זוכה”, גולש שנרשם לטיול אשר מכסת המטיילים של אותו טיול לא מולאה, קנה את זכותו להשתתף בטיול. 

21. יודגש, כי הרישום הקובע לטיול הינו זה הרשום במחשבי המועצה בלבד. 

22. המטייל נושא באחריות לצאת לטיול כאשר הוא מצויד במפה עדכנית. 

23. מומלץ לכל מטייל לבדוק עם הרשויות המוסמכות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן. כמו כן מומלץ לבדוק את תחזית מזג האוויר הצפויה בזמן הטיול ולבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות. כל זאת טרם היציאה לטיול.

24. המועצה לא תישא בכל באחריות, לרבות אחריות חוזית או נזיקית, לביטולו של טיול מחמת מזג אויר ו/או בשל היעדר מספק של נרשמים ו/או בשל  כל סיבה אחרת שהיא.

רכישות באתר

לתקנון המכירות במלא באתר – לחצו כאן

לחנות הספרים שלנו לחצו כאן

25. האתר מאפשר רכישת מוצרים שונים דרכו בעזרת כרטיס אשראי.

26.  לעניין סעיף זה “רכישה באתר” – רכישה של כל מוצר המוצע באתר.

27. כל אדם אשר הוא, תושב ישראל, שמלאו לו שמונה עשרה שנים והוא בעל כרטיס אשראי תקף, רשאי לרכוש מוצרים באתר. 

28. חברות האשראי אשר עם כרטיסן ניתן לבצע רכישה באתר הן: ויזה, דיינרס, אמריקן אקספרס בע”מ, מאסטרקרד, ישראכרט בע”מ. 

29. לשם רכישה באתר יידרש הגולש למסור את הפרטים הבאים: מספר כרטיס אשראי, תוקף הכרטיס, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה, לרבות יישוב, טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.

30. מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקיות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

31. מחירי הספרים באתר כוללים מע”מ.

32. החיוב בעבור המוצר הנרכש יעשה רק במידה שהמוצר מצוי במלאי.

33. המועצה תספק את המוצר אשר נרכש באתר, באמצעות דואר ישראל, רק לאחר קבלת התשלום.

34. אין המועצה אחראית על המוצר, לאחר שנשלח בדואר באמצעות המועצה ו\או מי מטעמה. 

35. האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים בלבד, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות  הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.

36. המועצה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

37. המועצה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

38. המועצה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

39. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

40. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות  במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית המועצה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

41. במידה שתחול טעות סופר ו/או בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר, הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית המועצה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

42. במידה שהמועצה ביטלה רכישה כאמור, תשיב המועצה לרוכש את הכספים שהתקבלו בגין הרכישה.

הגבלת אחריות

43. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS). המועצה אינה מתחייבת ואף לא תהא אחראית כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או התוכן באתר ו/או זמינות השירותים שבו. למען הסר ספק, מוצהר בזאת כי המועצה נוקטת בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר, אך לא תהיה אחראית לכל פרצה, תקלה או פגם אחר באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא, והשימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותו הבלעדית של הגולש.

44. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המועצה לא תישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לשירותים ו/או למוצרים ו/או המוצעים על ידי צדדים שלישיים לרבות תוכן מודעות, קופונים ומידע מסחרי מכל סוג שהוא המופיעים באתר, אם וככל שיופיעו, או לכל תוצאה ו/או נזק בשל פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. כל המתקשר עם גורם כלשהו בעקבות פרסומים שנעשו באתר, עושה זאת על אחריותו שלו בלבד, המועצה לא תישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידעה או היה עליה לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור. 

45. פרסום מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים ו/או טיולים ו/או מוצרים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד המועצה לרכוש את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם, ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה, קופון, מבצע או כל מידע אחר המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין הגולש לבין המפרסם ו/או הספק הנוגעים בדבר ועל אחריותו בלבד. 

מובהר כי המועצה לא בדקה את התכנים המתפרסמים על ידי צד ג’ באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, המועצה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים ו/או המצטרפים ו/או המתנדבים מוותרים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. 

46. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המועצה אינה אחראית לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. 

מובהר כי הימצאות הקישורים לאתרים אחרים באתר המועצה אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם, אלא אם כן הדבר צויין במפורש. המועצה מצהירה, כי לא ננקטו מטעמה צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ”ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. 

המועצה ממליצה לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.

47. המועצה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למשתמשים באתר.

48. המועצה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של הגולש ו/או המנוי, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר המועצה, לרבות בשל הורדת מידע ו/או תוכנות באמצעות שירותי האתר. 

שונות 

49. המועצה בלבד תהא רשאית להמחות, להעביר ו/או לשעבד את זכויותיה (ובכלל זה את זכותה לקבל תשלום מגולשים ו/או מצטרפים) ו/או את התחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה לצד ג’ לפי בחירתה, ובתנאי שזכויות הגולש ו/או המצטרף, לפי העניין, לא תפגענה.

50. על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך במדינת ישראל בלבד. כל סכסוך הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתנאי השימוש ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ובו בלבד. 

51. תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין המועצה לבין הגולש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו קודם לכן בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב. 

52. המועצה תהא רשאית לשלוח הודעות שונות לגולש ו/או למנוי באחת מהדרכים הבאות: 
52.1. באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר. 
52.2. באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש או המצטרף כפי שנמסרה על ידו.

53. המצטרף וכן כל גולש רשאי להעביר למועצה הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: shimur@shimur.org.il 
או לפי הכתובת: מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, מקוה ישראל 5891000

כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו למנוי באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה. 

54. המידע באתר מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש כעילה לתביעה כל שהיא

עוגיות

אתר זה משתמש בעוגיות כדי לשפר את הפונקציונליות של האתר, לספק לך חוויית גלישה טובה יותר ולאפשר לשותפים שלנו לפרסם לך.

מידע המפרט על השימוש בעוגיות באתר זה וכיצד ניתן לדחות אותם, ניתן לצפות במדיניות העוגיות שלנו.

על ידי שימוש באתר זה או לחיצה על “אני מסכים”, אתה מסכים לשימוש בעוגיות.