חפש:
0
סל קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

מכרז פומבי לשירותי תכנון למרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

מכרז פומבי לשירותי תכנון למרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל

מתחם שרונה, רח’ לאונרדו דה וינצ’י 2 תל אביב

(מתחם רשות השידור לשעבר)

פיתוח קונספט, פיתוח תוכנית התכנות כלכלית ומבנה עסקי: תכנון שימור ופיתוח נופי, מחקר היסטורי, אוצרות, פיתוח תוכן ותכנון קונספט תצוגתי וחינוכי, עיצוב תצוגה ומעטפת גרפית למרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל.

מרס 2021

 

כללי

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (ע”ר)

מכרז פומבי מס’ 1/2021

מכרז פומבי לקבלת שירותי תכנון ופיתוח קונספטואלי לפרויקט מרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל

 

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ע”ר (להלן: “המועצה“) מזמינה בזאת הצעות מאת הציבור למתן שירותי  פיתוח קונספט, פיתוח תוכנית, התכנות כלכלית ומבנה עסקי: תכנון שימור ופיתוח נופי, מחקר היסטורי, אוצרות, פיתוח תוכן ותכנון קונספט תצוגתי וחינוכי, עיצוב תצוגה ומעטפת גרפית למרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל (להלן: “העבודות” או “השירותים“) – במתחם שרונה, רח’ לאונרדו דה וינצ’י 31 תל אביב (מתחם רשות השידור לשעבר)

המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז או חלקים ממנו על פי שיקול דעתה.

לפרטים ניתן גם לפנות אל תמר טוכלר, סמנכ”לית ומנהלת מחוז תל אביב במועצה לשימור אתרים  בטלפון 03-5086605  ובמייל tuchler@shimur.org.il

את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ב- 2 העתקים, יש להגיש בתוך מעטפה סגורה שעליה שם המציע ושם המכרז “מכרז פומבי מספר 1/2021”. מעטפה זו יש להכניס לתוך מעטפה נוספת שעליה הכיתוב “מכרז פומבי מספר 1/2021” וללא פרטים נוספים.

את המעטפות יש להגיש במסירה אישית במשרדי המועצה לשימור במקווה ישראל עד ליום 18 במאי 2021 בשעה 15.00. וזאת, בשעות העבודה בימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00-15:00. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

 

מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל (ע”ר)

מכרז פומבי מס’1/2021

למתן שירותי פיתוח קונספט, פיתוח תוכנית היתכנות כלכלית ומבנה עסקי: תכנון שימור ופיתוח נופי, מחקר היסטורי, אוצרות, פיתוח תוכן ותכנון קונספט תצוגתי וחינוכי, עיצוב תצוגה ומעטפת גרפית

למרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל

תנאי המכרז ומידע כללי למציע

 1. כללי

לצפייה בנספחים 

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ע”ר (להלן – המועצה ו/או המזמין) מזמינה בזה הצעות לקבלת שירותים כמוגדר בהזמנה עבור פרויקט מרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל (להלן: “הפרויקט” או “בית התקשורת הישראלית“) הכל כמפורט במסמכי מכרז זה (להלן – השירותים) – במתחם שרונה, רח’ לאונרדו דה וינצ’י 2 תל-אביב (מתחם רשות השידור לשעבר).

 1. תיאור הפרוייקט והשירותים הנדרשים

 2.1    פיתוח תוכנית התכנות ומבנה עסקי הכוללים; תכנון קונספט תצוגתי מפורט, תכנון פעילות חינוכית-הדרכתית, תכנון פעילות ציבורית ותרבותית, עיצוב תצוגה, תכנון שימור המבנה הקיים; פיתוח תוכן, מחקר ואוצרות – הכל כמפורט בנספחים.

2.2    רקע היסטורי רלוונטי לתכנון הפרויקט רצ”ב כנספח 2(2)

2.3    יעדי הפרויקט רצ”ב  כנספח 2(3)

2.4    תפיסת החזון להקמת הפרויקט רצ”ב כנספח 2(4)

2.5    תיאור המתחם בו יוקם הפרויקט רצ”ב כנספח  2(5)

2.6    תיקי תיעוד לחצו להורדה: תיק תיעוד לבית משפחת ליפמן, תיק תיעוד אולפני קול ישראל ובאר ליפמן, תיק תיעוד חוות ליפמן ורשות השידור.( יש לראות ב-3 תיקי התיעוד תיק אחד).

2.7    תכניות לחצו להוריד: מדידה מבט בית ליפמן , מדידה מבט בית באר-מבנה האולפנים 

 

2.8    תיאור שלבי הפרויקט רצ”יב כנספח 2(8)

2.9    בוטל.

2.10  חוזה ההתקשרות רצ”ב כנספח 2(10)  

2.11.  המציע יכלול בהצעתו פירוט של צוות יועצים שלו לפרויקט. תיאור צוות היועצים ודרישות מהם רצ”ב כנספח 2(11).  כל שינוי ביועצים לאחר הגשת ההצעה יהיה כפוף לאישור המועצה בכתב.

מובהר כי במסגרת ביצוע הפרויקט, הזוכה הוא שיתקשר עם כל היועצים, ספקים ובעלי המקצוע ככל שנדרש לביצוע השירותים, הוא ייחשב כקבלן הראשי והם ייחשבו קבלני משנה שלו, והוא יהיה אחראי באופן מלא לעבודתם ולתשלום להם. 

 

 1. תנאי סף להשתתפות במכרז
   על ההצעה ו/או על המציע (בהתאם להקשר הדברים) לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

3.1 המציע הוא אזרח ישראלי שהינו עוסק מורשה, או תאגיד המאוגד כדין   בישראל (חברה, שותפות).

3.2 ברשות המציע כל האישורים והתצהירים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל”ו-1976.

3.3 במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, המציע אפיין, תכנן וביצע לפחות שלושה מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים ו/או תצוגות מורכבות עבור שלושה לקוחות שונים ובהם ביצע את הפעולות   הבאות; ניהול פרויקט, מחקר היסטורי ופיתוח תוכן, אוצרות וגיבוש קונספט, גיבוש פרוגרמה תצוגתית ופרוגרמה תפעולית, תכנון ראשוני ותכנון מפורט, פרוגרמת ציוד מדיה, פיתוח ממשק אינטגרטיבי מלא, עיצוב   גרפי, פיתוח מערכי הדרכה וחינוך וכן, לפחות באחד מהם תכנון המציע וביצע גם פעולות שימור אדריכלי ונופי.

3.4 אחד מכל הפרויקטים לעיל, הסתכם בתקציב של לפחות 5,000,000 ₪, עד מסירה, לא כולל שכר טרחה.

3.5 לצורך הוכחת האמור, המציע יצרף את המסמכים המפורטים בסעיף 5 להלן וכן את האישורים בהתאם.

 

 1. אופי המכרז

4.1 מכרז זה הינו מכרז פומבי.

4.2 כמות הזוכים –

4.3 השירותים יבוצעו בהתאם לחוזה ההתקשרות נספח 2(10) ובהתאם להצעת הזוכה, ובכפוף להשלמת מלוא המסמכים הנדרשים לצורך חתימה על הסכם ההתקשרות ומימוש הזכייה במכרז.

 

 1. צירוף מסמכים

       במסגרת ההצעה, המציע יידרש להגיש את המסמכים הבאים:

א. טופס פרטי המציע נספח 5(א)

ב. הוכחות על עמידה בתנאי סף כמפורט בסעיף 3 לעיל. נספח 5(ב)

ג. תצהיר עו”ד ו/או רואה חשבון נספח 5(ג)

ד. תצהיר אודות עמידה בתנאי הסף של המכרז והתחייבות להמצאת מסמכים

     נספח 5(ד)

ה. רשימת פרוייקטים, לרבות שלושה העומדים בדרישות תנאי הסף כאמור בסעיף 3.3 לעיל נספח  5(ה)

ו. רשימת אנשי צוות ויועצים כמפורט בסעיף 2.11 לעיל נספח 5(ו)

ז. מילוי הצעת המחיר נספח 5(ז)

ח. חוות דעת – המציע יעביר פרטי שני ממליצים כדלקמן: נספח 5(ח)

     *  ממליץ מפרויקט שהסתיים  בשנתיים האחרונות.

     *  ממליץ מפרויקט שעברו שנתיים לפחות מזמן סיומו.

    ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, רשאית ליצור קשר עם הממליצים ולברר עימם את חוות דעתם ואספקטים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה.

ט. טופס הצהרה על העדר ניגוד עניינים נספח 5(ט)

י.  בוטל

יא. שמירה על סודיות נספח 5(יא)

כמו כן, יצורפו להצעה המסמכים הבאים:

5.1    מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך מוסף.

יש לצרף אישור על היות המציע עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל״ו-  1976 ואישור על ניכוי מס במקור או פטור מכך.

5.2      המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה – להוכחת האמור יצרף המציע  הצהרה בנוסח המצורף כנספח 5(ט) למסמכי המכרז.

5.3      נגד המציע ו/או מי מטעמו לא תלויים ועומדים צו פירוק ו / או צו פשיטת רגל ו/או צו כינוס נכסים והוא לא הוכרז כ״לקוח מוגבל” כמשמעותו בחוק שיקים   ללא כיסוי, התשמ״א 1981 – יש לצרף הצהרה בנוסח המצורף כנספח 5(ג) ב  למסמכי המכרז.

5.4      כל מסמכי המכרז מלאים וחתומים ע״י המציע לרבות הסכם ההתקשרות נספח 2(10) נדרש אישור רו״ח / עו״ד למסמך כלשהו – יש לצרף את המסמך מאומת/מאושר כנדרש.

5.5      במידה והמציע הינו תאגיד:

5.5.1    תעודת התאגדות של התאגיד וכן תמצית רישום תאגיד ברשם החברות.

5.5.2   אישור עו״ד או רו״ח:

א. כי ביצוע העבודות וההתקשרות נשוא המכרז הינם במסגרת סמכויות התאגיד.

ב. שמות המנהלים של התאגיד.

ג. שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.

5.5.3   במידה והמציע הינו שותפות:

5.5.3.1 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו״ד.

5.5.3.2  חוזים של השותפות.

5.5.3.3  אישור עו”ד או רו״ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.

 

6. לוחות זמנים להגשת הצעות:

נושא

מועד

 

סיור באתר – חובה

רח’ לאונרדו דה וינצי 2 תל אביב

4        באפריל 2021

שעה: 10:00

מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

 

18 באפריל 2021

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

18 במאי 2021

 

מועד פרזנטציה בעל פה

25 במאי 2021

 

בחירת הזוכה במכרז

24 ביוני 2021

תוקף ההצעה

 

120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות

 

 1. מסמכים, דוגמאות והסברים

 7.1      המציע המשתתף במכרז רשאי, בטרם הגשת הצעתו למכרז, לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז, לראות ולבדוק כל פרט נחוץ, במשרדי  המועצה, לאחר הודעה ותיאום מראש.

7.2      המציע, בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר כי הוא ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הנספחים (בין אם אלו צורפו ובין אם לאו) והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

 1. הגשת הצעה במכרז

 8.1   על המציע לקרוא את מלוא מסמכי המכרז, לרבות חוזה ההתקשרות וכל התחייבויותיו על פיהם וכן את כל נספחי מכרז זה, שיהפכו להיות חלק בלתי נפרד מהחוזה. בעצם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי קרא את מלוא מסמכי המכרז, הבין אותם, קיבל את הייעוץ המקצועי הנדרש – לרבות משפטי   וחשבונאי – וכי הוא מסכים לכל האמור בהם. 

8.2   את מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע בשני העתקים, יש להגיש בתוך מעטפה סגורה שעליה שם המציע, ושם המכרז “מכרז פומבי מספר 1/2021” וכן חתימתו עליה ועל כל מסמכי המכרז בעט דיו. את המעטפה     הראשונה יש להכניס לתוך מעטפה שניה נוספת שעליה הכיתוב “מכרז פומבי מספר 1/2021” וללא פרטים נוספים.

8.3   לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ״ל.

8.4   אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.

8.5   כל הערה או תנאי של המציע לא יבואו בחשבון ועלולים להביא לפסילת הצעת המציע, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

8.6   א. אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו ומספר הזהות שלו, ויצרף את חתימתו.

ב. אם ההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתמו על ההצעה כל השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם המלא, מספרי זהותם וכתובתם, ובצירוף חותמת השותפות. אלא אם צוין במפורש אחרת, יהיו כל שותפים אחראים, יחד ולחוד, בקשר עם ההצעה המוגשת ותנאי המכרז יחולו לגביהם ויחייבו אותם ביחד ולחוד.

ג. אם ההצעה תוגש על ידי חברה רשומה, יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצירוף חותמת התאגיד.

 1. הצעת המחיר: אומדן תקציבי ושכר טרחה   

9.1 משרד ירושלים ומורשת והמועצה לשימור אתרים אומדים את עלות פיתוח והקמת מרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל בכ-      25,000,000 ₪ ללא עלות פיתוח נופי והקמת ארכיון. תקציב סופי לפרויקט ייקבע עם בחירת הקונספט הנבחר במכרז.

9.2 בכוונת המועצה לשימור אתרים ומשרד ירושלים ומורשת להקציב לשלב התכנון הראשוני סך של עד 1,500,000 ₪.

9.3 המציע יצרף להצעתו, הצעה כספית לשכר טרחתו (בין 1,000,000 שהוא הסכום המזערי ל-1,500,000 ₪ שהוא הסכום המרבי) כולל מע”מ.

9.4 על אף האמור ובהתאם לבחירת הקונספט במכרז זה, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לשנות את אומדן הפרויקט בכ-15% מתקציב הפרויקט. מובהר בזאת כי שכר הטרחה של הזוכה, כפי שהציע, לא ישתנה בשל כך. במקרה של חריגה מעל 15% מתקציב הפרויקט יתקיים דיון אודות עדכון שכר הטרחה של המציע.

 

 1. סתירות. שגיאות. הבהרות ו/או אי התאמות

10.1. המציע רשאי לפנות בכתב למנהל המכרז בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף, או פרט, או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז וזאת לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה בראש מסמך זה. לפנייה להבהרות את הפניות  הנ״ל יש לשלוח לכתובת דוא״ל: roy@shimur.org.il כל זאת בציון שם הפונה וחברתו, כתובת, דוא״ל ומספר הטלפון של הפונה, לשם מתן תשובה. יש לוודא הגעת הדוא”ל בטלפון: 03-5086629

10.2 מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בכתב באופן ובמועד דלעיל, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות/אי בהירות/שגיאות או אי התאמות וכיו״ב טענות.

10.3 רק הבהרות והודעות שתשלחנה בכתב על-ידי המזמין לכלל המשתתפים במכרז (בדוא״ל/בפקס’) תחייבנה ותהוונה חלק ממסמכי המכרז ועל המציע יהיה לצרפן חתומות על- ידו להצעתו.                                                    הבהרות והודעות שיינתנו בעל-פה או באמצעות הטלפון לא תחייבנה את המזמין.

 1. הסתייגות ואיסור הגשת הצעה חלקית

 11.1 מציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו או באופן חלקי – תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעתו.

 11.2 כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו.

 11.3 על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל העבודות ואין הוא רשאי לחלקן.

 

 1. בחירת הזוכה במכרז

כל ההצעות יובאו בפני ועדת מכרזים שהרכבה יכלול 7 חברים: 4 נציגי המועצה לשימור, נציג של עיריית תל אביב, נציג של לשכת העיתונות הממשלתית ונציג של משרד ירושלים ומורשת . ההצעות  ייבחנו באופן הבא:

א. בדיקת מסמכי ההגשה ועמידה בכל תנאי הסף. ההצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תפסל ולא תעבור לשלב הבא. מציע שהצעתו נפסלה יקבל על כך הודעה במעמד הפסילה. המציעים מוותרים על כל טענה ודרישה מהמזמינה במקרה של פסילה.

ב. כלל ההצעות ייבחנו על ידי ועדת המכרזים ו/או צוות בדיקה מטעמה, אשר יהיו רשאים לבקר בפרוייקטים מוקדמים ו/או לשוחח עם ממליצים ולבצע כל בדיקה שתמצא לנכון לגבי איכות שירותי התכנון והפיתוח, העיצוב והביצוע של הפרוייקטים שביצעו בעבר המציעים.

ג. מתוך כלל המציעים יבחרו 4 מועמדים לזכייה, שיקבלו את הציונים הגבוהים ביותר בתהליך בדיקת ההצעות על בסיס הניקוד המפורט בסעיף ט’ 1-3 להלן (מתוך 80 נק’).

ד. 4 המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים בליווי כל הצוות המקצועי ולצורך הצגת הקונספט שפיתחו.

ה. הוועדה מורשית להזמין יועצים חיצוניים ונציגים כמשקיפים בדיון.

ו. במעמד זה יציגו המציעים את הקונספט שפיתחו בפני הוועדה במצגת דיגיטלית ולאחריה שלושה פרויקטים העומדים בדרישת הסף של המכרז, רשימת בעלי התפקידים וניסיונם וכל דבר אחר שבוחרים המציעים להציג.

ז. זמן ההגשה המרבי הוא 45 דקות ולאחריו יציגו חברי ועדת המכרזים שאלות ויעניקו להצעה ניקוד כמפורט בסעיף ט’ 4 להלן (עד 40 נק’).

ח. על בסיס הניקוד הסופי תיבחר ההצעה הזוכה.

ט. אופן ניקוד ההצעות הזוכות:

 1. מחיר –20 נק’ מתוך 100 נק’.
 2. תוצאות הבדיקה כאמור בס”ק ב’ לעיל – 20 נק’ מתוך 100 נק’.
 3. זהות ומבנה הצוות המקצועי של המציע –20 נק’ מתוך 100 נק’.
 4. התרשמות ועדת המכרזים מהקונספט המוצע–40 נק’ מתוך 100 נק’.

הועדה רשאית לחזור ולהזמין מועמדים או מי מהם להופיע בפניה.

 1. חובת הזוכים במכרז

13.1    הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז יחתמו ע”י הזוכה בתוך 14  ימים מבחירת הזוכה. לא עשה כן הזוכה, תחולט הערבות והמועצה תהיה רשאית להכריז על ההצעה שזכתה במקום מתחתיה או לצאת  למכרז חדש, לפי שיקול דעתה המוחלט.

13.2    משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה עשוי להידרש להמציא למועצה מסמכים הנדרשים כתנאי לחתימת ההסכם על ידי המועצה ואם לא יעשה כן, רשאית המועצה לבטל את זכייתו ולא לחתום עמו הסכם.

13.3    אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

13.4   לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של המועצה עם מציע אחר במקומו.

 1. היעדר ומניעת ניגוד עניינים

בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים, קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המציע במסגרת השירותים נושא הפנייה. בהתאם לכך, המציע יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו ניגוד עניינים מכל סוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא פנייה זו; ההצהרה כאמור תינתן על פי הנוסח המצורף כנספח 5 (ט) לפנייה זו.

14.1 על המציע לפרט במסגרת הצעתו כל קשר אישי או עסקי עם גורמים  הקשורים, במישרין או בעקיפין, למועצה, למשרד ירושלים ומורשת,  לגופי תקשורת ציבוריים או מסחריים.

14.2 המציע מתחייב להודיע בהצעתו על כל ניגוד עניינים בפועל או העלול להיווצר בין פעילויותיו הנוכחיות, לרבות פעולות שמבצע התאגיד באמצעותו הוא מועסק, לבין הפעילויות המתוארות במכרז זה. כמו כן, יתחייב המציע, אם יזכה במכרז, להודיע בכתב וללא דיחוי על כל ניגוד עניינים אפשרי לגופו של עניין בגין כל הזמנת עבודה ומטלה לפני ביצוע ו/או תוך כדי ביצוע, עפ״י המוקדם האפשרי. ההתחייבות בדבר הימנעות מניגוד עניינים תחול גם על מועסקים על ידי המציע או השותפים לו בכל דרך שהיא.

14.3 על המציע תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.

14.4 ככל שיועבר לטיפולו של הזוכה, הליך /נושא לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור, עליו להודיע על כך מידית למועצה ולפעול על פי הוראותיה.

 1. שמירה על סודיות

המציע, מתחייב שהוא וכל המועסקים על ידו או שותפים לו ישמרו סודיות, לרבות אי מסירת מסמך או אי העברת מידע לידיעת כל אדם שאינו מטעם המועצה או הוועדה ואינו קשור למתן השירותים עבור המועצה או הוועדה ביחס לכל חומר או מידע המגיע אליהם עקב ביצוע ההסכם למתן השירותים, בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחריה. כאמור בנספח 5(יא).

 1. שונות

16.1  הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז – תחולנה על המציע  בלבד.

16.2  אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת  כלשהי.

16.3 המועצה תהיה רשאית להתחשב בניסיון, ותק ויכולת של המציע  ובהתייחסות של מוסדות ציבוריים, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע.

16.4 בשיקולי המועצה יילקחו בחשבון בין היתר, הידע המקצועי וכושר הביצוע, היכולת הכספית וטיב העבודה של המציע, לרבות ניסיונו של המציע בעבודות קודמות וביצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומים והעדר תביעות ו/או הפסקות עבודה מטעם מזמינים.           

16.5 המועצה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם, לשביעות רצונה או לשביעות רצונם של אחרים, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעתה.

16.6 בבדיקת ההצעות והמציעים יהיו המועצה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה, כפי שימצאו לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם המועצה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. עוד רשאית המועצה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת המועצה ו/או מי מטעמה, להערכת ההצעות, לרבות  פניה להשלמת מסמכים, כולל מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.

16.7 המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה כנדרש.

16.8 אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על-ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום                                         לפסילת ההצעה.

16.9 במקרה שמשתתף במכרז, לרבות הזוכה, יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או  תנאי החוזים ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי התחייבויותיו בהתאם להצעה, תהא המועצה זכאית במקרה כגון זה לפעול על פי  שיקול דעתה המוחלט, לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר במכרז, או כל צד ג’ כלשהו, ככל שתמצא לנכון. למשתתפי המכרז לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד המועצה ו/או מי מטעמה בגין כך. אין באמור לעיל, כדי לגרוע או לפגוע, בזכות מזכויותיה של המועצה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.

16.10 מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף לסודות מסחריים / מקצועיים. על  המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות מסחריים/מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו  סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. 

16.11 כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של המועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו. ידוע למשתתף כי הזכויות בחומר הכלול בהצעתו מועברות במלואן למועצה וכי אם יזכה במכרז המועצה ו/או מי מטעמה עשויים להשתמש בתוצרי עבודתו גם בשלבים הבאים בביצוע הפרוייקט, לרבות אם הזוכה לא יזכה במכרזים לביצועם ולא ייקח בהם חלק. המשתתף שיזכה במכרז לא יבוא אל המועצה ו/או מי מטעמה בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לשימוש בחומרים כאמור, לרבות בגין טענות לזכויות קניין רוחני ו/או זכויות מוסריות בהם.

16.12 המועצה לשימור אתרים תהייה רשאית להעביר את החומרים  לעיריית תל אביב, משרד ירושלים ומורשת, ולע”מ.

 

הבהרה

–  המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה ו/או שלא לקבל אף הצעה שהיא ו/או לערוך מכרז לקבלת הצעות חדשות על פי שיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה. למציעים לא תהייה כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא כנגד המזמינה. ככל שהחליטה המזמינה על ביטול המכרז.

–  המזמינה תהייה רשאית לבחון את יכולתו הכלכלית, כח האדם והמשאבים העומדים לרשותו של המציע.

–  לזוכה לא תהייה כל זכות או תביעה בגין אי מימוש הזכייה במכרז, כולה או חלקה.

–  תכנון וביצוע מרכז מורשת התקשורת הציבורית בישראל מותנה בתקציב מאת משרדי הממשלה ובאישור תקציבי מתאים. היקף התכנון הסופי עשוי להשתנות, לרבות בכל הנוגע להיקף ההתקשרות עם הזוכה  ובכלל זה המזמינה רשאית להגביל את החוזה עם הזוכה במכרז בהתאם לשיקול דעתה ובהתאמה לתקציב המאושר.

 

 1. מסמכי המכרז

 מסמכי המכרז הינם, כדלקמן:

כל הנספחים דלעיל ייחתמו על-ידי המציע במעמד זכייתו מלבד המסמכים הדרושים להגשת המכרז כאמור ברישא.